Hải Sản

Cá Mu/con

5,000

Hải Sản

Hàu /Con

30,000

Hải Sản

Ngao biển/ Đĩa

80,000

Hải Sản

Sò Huyết/Con

15,000

Hải Sản

Cá Ninja/đĩa

130,000

Hải Sản

Cá Bồ Hòm/Kg

500,000
250,000
200,000

Hải Sản

Ốc mỡ/ Con

20,000

Hải Sản

Tôm càng xanh/con

100,000

Hải Sản

Tôm sông/Kg

420,000